سامانه 137 شهرداری بابل

بسیار مفتخریم به اینکه در این سامانه شما می توانید انواع گزارش های خود را (اعم از درخواست ، شکایت و پیشنهاد) به واحد 137 شهرداری بابل ارسال نموده و شهرداری بابل را در خدمت رسانی هر چه بیشتر مدد و یاری نمایید. پیشاپیش از ارسال گزارش های واقعی و قابل پیگیری شما متشکریم.

ارسال گزارش


پیگیری گزارش های ارسال شده

طراحی و پیاده سازی
اتوماسیون جامع 137 شهری
تینار سافت